Дори да не вярвате, опитайте!

Увод

За радистезията е писано и говорено много. Почти няма човек, който да не е запознат с някой от нейните приложения – в медицината, геодезията, археологията и т.н. Но има една област, в която радистезията се прилага “най-масово” и е завоювала “най-голяма популярност”. Това е хазартът. Парадоксът е, че въпреки голямото му разпространение, за приложението на радистезията в хазарта няма да намерите нито ред. Понеже ние не можахме. /*още от началото ниско прелитане на канарчета*/ Тази тема ………..

Уж го писал Пол ЖАНО

Първа част

Основи на радистезията

1. Що е радистезия

Хората се занимават с гадаене от дълбока древност. И от дълбока древност използват различни помощни средства за това – кости, камъчета, вътрешности на животни, кристални топки. Но независимо какво е помощното средство, целта на гадаенето винаги е една и съща – да се даде отговор на някакъв въпрос, свързан с миналото, настоящето или бъдещето. И това да стане директно бързо, незабавно – без наличието на опит и без извършването на логически умозаключения.Това се постига от хора, притежаващи специални качества, позволяващи им да гадят успешно. Някои от тях притежават толкова силно изразени качества на гадатели, че не се нуждаят от карти, кафе, кристални топки или махало, за да дадат точен и верен отговор на какъвто и да е въпрос. Това са хора-феномени, които се срещат изключително рядко.

Повечето от гадателите, ясновидците, пророците, гледачите, врачките – можем да ги наречем по още няколко начина – се нуждаят от някаква трансмисия, някакъв преводач, посредник усилвател на възможностите, които притежават. Това са помощните средства, за които писахме. И може би най-ефективното от тях е радистезичното махало. /*да бе Амин*/

Радистезичното махало е елементарен уред – малка тежест, окачена на нишка (фиг. 1). Ако човек хване с ръка нишката и задава мислено въпрос, на който може да се отговори еднозначно с “ДА” или “НЕ”, махалото се завърта в една посока за “ДА” и в другата за “НЕ”. Отговорите са толкова по-точни колкото по-изявени качества на гадател притежава човекът, хванал махалото и колкото по-голям опит има. Тия качества биха могли да бъдат изразени и с думата “интуиция” (способност за непосредствено познаване на истината с помощта на опит и логически умозаключения)

Всъщност хората, занимаващи се успешно с гадаене, предсказване, врачуване и т.н. са хора със силно развита интуиция. Помощното средство в случа радистезично махало, усилва тяхната интуиция, превежда на разбираем език нейния код. Следователно радистезичното махало би могло да бъде определено като “усилвател и преводач” на интуицията.

И така, махалото е уред, който усилва човешката интуиция и дешифрира нейните сигнали. Науката изучаваща и практикуваща този феномен, е клон на психотрониката и се нарича радистезия. Оттам и махалото се нарича радистезично, а хората – радиестезисти.

2. Малко история

Не се знае кога за първи път е използвано махалото. То е било един от атрибутите на гадателите още в каменната епоха. Използвали са го египетските жреци, индийските факири. Намерени са описания на приложението му в китайски хроники.

Корените на тази практика се разминават някъде в далечното минало, но годината и мястото на нейното възраждане са известни 1930 – Франция.

През 1930 г. френският абат Були става на иначе древната практика за гадаене с махало и багети. Той съставя думата радистезия от латинското radius (излъчване) и гръцкото osthesis (усещане). При съставянето на тази дума абат Були несъмнено е бил повлиян от нашумелите по негово време изследвания на Мария Кюри, свързани с радиоактивността. Така и от хипотезата, свръхчувствителност към различни излъчвания, полета и вибрации. В крайна сметка понятието “радистезия” е добило гражданственост.

Бурния интерес към махалото възниква веднага след Първата световна война, подхранван от невероятните постижения и активната популярно. “Само дето се оказва, че някой си д-р Албърт Ебръмс е драснал една книжка по въпроса през 1922 г. ама както и да е.”

3. Какво става като хванем махалото?

Казахме, че когато хванем с ръка нишката на махалото и зададем мислено въпрос, на който може да се отговори с “ДА” или “НЕ”, то се завърта надясно или наляво. Има много и различни хипотези, опитващи се да обяснят защо и от какво се завърта махалото, но всички те са в сферата на “може би”. Най-популярно е предположение, прието като аксиома от някой радиестезисти, че махалото и радиестезистът влизат във взаимодействие с лъчения, вибрации, енергийни полета, свързани със зададения въпрос, при което се предизвиква нервно-мускулна реакция на ръката и тя завърта махалото.

"Ето и два примера в тази в тази хипотеза"

Първи пример: ако радиестезистът зададе мислено въпроса “Подходяща храна ли е за мен в момента това свинско месо?” неговото излъчване ще влезе във взаимодействие с излъчването на свинското месо. Махалото ще отговори отрицателно, ако излъчването на свинското месо не съвпада по определени показатели с излъчването на организма му.

Втори пример: ако радиестезистът, търсещ вода в някаква местност, зададе въпрос “Има ли под мен вода в количество достатъчно за изкопаване на кладенец?”, той и махалото ще влязат във взаимодействие с излъчването на водата, ако има такава, ще го регистрира и махалото ще реагира, давайки положителен отговор.

Могат да бъдат дадени още примери. Освен това те, както и изложените, биха могли да бъдат описани много по-пространно и с думи, които да им придадат псевдо-научно звучене и убедителност. В същност никой не знае какви са тези лъчения и вибрации, как се улавят от радистезията и има ли такива. Истината е, че хипотезата за полетата, вибрациите и излъчванията, улавяни от радиестезиста и махалото, въпреки че даде името на радистезията, си остава хипотеза и то лесно ранима дори при най-повърхностен анализ. Даже и да се намерят убедителни поводи нейна полза, тя пак ще си остане “може би”….

Съществуват и други хипотези – например тази за общуването с космическата информационна база. Радиестезистът задава въпрос и получава отговор директно от Космоса чрез махалото. Там, в Космоса са отговорите на всички въпроси и махалото е ключ към тях.

Или хипотезата за висшия разум, който говори чрез махалото, когато е в ръцете на “просветени”.

Или хипотезата за включването на скритите резерви на нашия мозък, даващ отговора след анализ на хиляди неосъзнати фактори.

Можем да продължим с хипотезите, да ги развием и да изпишем много страници, но ще се ограничим да отбележим само общото между тях. А то е, че в повечето случаи въпросните хипотези са излагани в пресата и в специализираната литература като нещо “което е така”, а не като хипотетични умозаключения.

Всъщност изследването на явлението не е мръднало много по-далече от регистрирането на безспорните факти. Те са следните:

Ако човек с развита интуиция ползва радист езичното махало, той получава верни и точни отговори на въпроси, за които няма познание, без да е използвал логически умозаключения. След задаването на въпроса, ръката на този човек държаща, нишката на махалото, извършва неосъзнати рефлектори движения завъртайки махалото в едната или другата посока.

4. Кой може да се занимава с радистезия?

Според повечето специалисти почти 90% от хората имат заложби за радиестезисти. Разбира се, едни имат по-малки, други по-големи, а някой, макар и рядко имат изключително големи. Обикновено с по-големи заложби са хората от художествено-творчески тип, хората с развита интуиция и изострена чувственост. Смята се, че тези заложби могат да бъдат развивани. Както спортистите развиват своите мускули с много тренировки, така и радиестезистите могат да усъвършенстват своите умения с постоянна практика. Това усъвършенстване все пак има своите граници, определени от природните дадености на личността.

Около десет процента от хората са напълно лишени от способността да контактуват с махалото. Към тях спадат и тези, които имат възможности (дори не малки) да постигнат успехи в радиестезия, но тези възможности са плътно блокирани от възпитанието, предразсъдъците и скептицизма. В повечето случаи вътрешната бариера на скептицизма е толкова мощна, че е почти невъзможно да бъде преодоляна. Тези хора винаги ще поглеждат с насмешка към радиестезията. Дори да опитат да преодолеят себе си, хващайки махалото, резултатите само ще затвърдят скептичното им отношение. И така, деветдесет процента от хората имат заложби и биха могли да се занимават с радиестезия. Но тъй като възможностите за това са индивидуални и твърде различни, степента на практическото приложение на махалото в живота би трябвало да се определи именно от тези разлики. Радиестезисти с изявени качества, доказали на себе си и околните способностите и високата си ефективност, биха могли да се занимават професионално с радиестезия, обслужвайки нуждите на обществото. Начинаещите радиестезисти би трябвало да използват махалото предимно за свои нужди, за да вземат логическо обосновано решение по един или друг въпрос. Тогава, използвайки махалото, вместо да хвърлят ези-тура, имат много по-голям шанс да вземат правилното решение.

5. Какво трябва да бъде махалото

В повечето пособия по радиестезия се казва, че в началото за махало може да използвате каква да е тежест, например венчалната халка, гайка, тапа качена на нишка. Това категорично не е правилно, защото когато ползвате това псевдо-махало, вие знаете, че това не е истинско махало. /*ако не ме беше светнал дали щях да го знам?*/ Затова е особено важно да започнете с истинско радиестезично махало. Фактът, че фирмата е специализирана в производството на радиестезични махала, изгражда увереност че са спазени всички изисквания, които се поставят пред конструкцията и материала от който те са изработени. Това спомага за по-добрата психологическа нагласа и увереност при пристъпването към сеанса и допринася немалко за неговия успех.

Ако сте изработили сами махалото, особено ако сте начинаещи, във вас винаги съществува известна несигурност дали сте спазили всички изисквания при изработването на такъв тайнствен уред. /*ай де сега пък и тайнства!*/ Тази неувереност също в психологическа бариера. /*ама втори път вече ме караш да го преписвам*/ Затова си купете махало /*пак комерсиални цели*/ или вземете такова от радиестезист, имащ авторитет пред вас./*според мен за това последното и през хуя да не ти е*/

Съществуват маса чешити махала /*как го казах само а?*/ (Фиг. 2) Най-подходящия материал е диелектрик: стъкло, керамика, планински кристал, дърво и др. Махалото от планински кристал има славата на най-ефектното но е маса скъпо.

Формата трябва да е симетрична. В редки случаи се използват и махала с лек дисбаланс. Формата варира от сфера до цилиндър, конус дори и формата на Хеопсовата пирамида. Върху махалото се прехвърля тайнството на пирамидата. Понякога се изработва кухо махало в която се поставя т.н. “свидетел” или “проба”. Например ако се търси злато в кухината се поставя злато. Ако се търси човек се поставя парче от негова вещ.

Теглото трябва да е от 15 до 60 грама. Махала над 30 грама реагират тромаво.

Цветът трябва да е черен /*в друга книга съм чел за зелен ама нали шоу да става*/

Нишката трябва да е здрава и гъвкава с дължина 6-10 см.

Когато си уверен, че махалото е подходящо, тогава и резултата ще е маса по-добър. Трябва да имаш убедеността, че махалото е част от тебе.

6. Овладяване на махалото:

Овладяването на работата с махалото може да се раздели условно на пет части:

Първо: Овладяване позицията и начина на хващане на махалото;

Второ: Предварителна подготовка – матрициране на интуицията;

Трето: Правилно формулиране на въпроса и концентрация върху него;

Четвърто: Избор на помощни средства за повишаване на концентрацията (ПСПК)

Пето: Постигане на оптимална психическа и физическа нагласа.

1. Позиция на тялото, начин на хващане на махалото.

Позицията на тялото и начинът на хващане на махалото имат значение до толкова, доколкото изграждат определен стереотип за започване на сеанса. Когато започвате всеки път в една и съща позиция и хващате махалото по един и същи начин, това започва да действа като думите: “Сезам отвори се!” и включва загадъчния механизъм на интуицията.

Освен това позицията на тялото и начинът на хващане на махалото са от значение за по-ефективно предаване на неуловимото рефлекторно движение на ръката към нишка.

Те са от значение и от гледна точка на някой популярни хипотези за същността на движещите механизми на радиестезията.

Независимо от различните аргументи за значението на позицията на тялото и начина на хващане на махалото повечето радиестезисти практикуват следните основни положения:

- радиестезистът трябва да е разположен удобно, без напрежение в която и да е част на тялото, без да е облегнат или подпрян (фиг. 4);

- краката и ръцете не трябва да са кръстосани;

- наблизо не трябва да има включен електрически уред;/*какви ли са критериите за това?*/

- ръката с която се държи махалото не трябва да е подпряна и да е леко отдалечена от тялото;

- махалото се хваща с дясната ръка а от левичар с лявата;

- нишката се хваща между палеца и показалеца (фиг. 5);

дължината на нишката от пръстите до махалото се определят според усета и удобството и варира от 6 до 10 см. /*що пак се споменава ако е истина?*/

2. Предварителна подготовка. Матрициране на интуицията

След като усвоите правилното положение на тялото и захвата на махалото, което е въпрос на десетина минути. Следва период около една седмица на предварителна подготовка. През този период се извършва така нареченото матрициране, програмиране на интуицията. Целта е да се проправи път към нея. Да се създаде механизъм, който да привежда на разбираем език посланията й. Подготвителния период цели да приучи организма ви да реагира по точно определен начин, когато отговорът е “ДА” или “НЕ”. В практически план това става по следния начин:

- на лист хартия начертайте символите от фиг. 6. Може да се използва и самата илюстрация

- постави махалото точно на стрелката на която е написано “ДА” и опитай да накараш махалото да се завърти по посока на стрелката мислено:

- направи същото и върху стрелката “НЕ”;

- и върху средната стрелка която означава неутрално положение.

Ако махалото упорито не иска да се завърти, тогава го постави над средната стрелка и леко го разклати.

Подготвителното упражнение трябва да се повтаря в продължение на една седмица, два пъти на ден. Така във вас започва да се формира (матрицира) определена реакция.

Трябва да се има предвид, че матрициране движението на махалото би могло да бъде и обратното. На дясно “НЕ” и наляво “ДА”.

3. Формулиране на въпроса

Вече сте усвоили правилната позиция на тялото. Знаете как да хванете махалото. Матрицирал си интуицията си за неговото движение при отговори “ДА”, “НЕ” и “Неутрален” Следващия етап е правилното формулиране на въпроса, чийто отговор ви интересува.

Правилното формулиране на въпроса е подчинено на няколко прости правила и на вашата интелигентност.

Въпросът трябва да има еднозначен отговор.

Най-важното правило е, че всеки, въпрос, който формулирате, трябва да има еднозначен отговор. Това означава, че не можете да формулирате и отправяте въпроси от рода на “Защо ме боли главата”, на който не може да се отговори еднозначно с “ДА” или “НЕ”. Но може да попиташ така: “Главоболието ми в момента на високо кръвно налягане ли се дължи?”

Въпросът не трябва да бъде абстрактен

Понятия като приятелство, любов, щастие, успех, доверие и т.н. не бива да включваш директно във въпроса или ако ги включиш трябва да си напълно наясно какво означава това, например: “Истински приятел ли ми е Иван?”. Трябва да си наясно какво означава истински приятел.

Абстрактните, сложните многоплановите въпроси, трябва да бъдат разбивани.

По-правилно е вместо да зададеш директно въпрос свързан с абстрактно понятие или с по-сложен проблем да го разбиеш на няколко подвъпроса. Ако например под истински приятел имаш предвид конкретни неща като човек готов да ти помогне когато си финансово затруднен, когато имаш нужда от удоволствия, човек който няма да флиртува с жена ти и т.н. питай за всяко нещо поотделно.

Въпросите трябва да бъдат точни

Когато формулираш въпрос, трябва да го огледаш от всички страни. Добре прецени дали отговора няма да те заблуди.

Ако например въпроса: ”Ще вали ли утре дъжд?” е логично махалото да даде положителен отговор защото е сигурно че някъде по земята ще вали. Обаче ако попиташ: “Ще вали ли утре дъжд в град Х”, махалото ще даде положителен или отрицателен отговор.

Въпросът може да бъде зададен и така: ”Ще вали ли утре дъжд в град Х между 14 и 16 часа”

Освен че трябва добре да се формулира въпроса, трябва да се познава и в дълбочина. Това се постига с известна практика.

Какви въпроси не трябва да задаваш?

Никога не задавай въпроси от съдбовна важност за тебе. Например до колко години ще живея? Един погрешен отговор може да те програмира сам да направиш това. Или пък ще се оженя ли някога?

4. Избор на помощни средства за повишаване на концентрацията (ПСПК)

Помощните средства за повишаване на концентрацията са вещи, символи, вещества, които са свързани по един или друг начин пряко със зададения въпрос. Това могат да бъдат: карти – анатомични или географски, снимки на хора, лекарства, метали, цифри, бланки и т.н. Предназначението на ПСПК е да подпомогнат постигане на пълноценна концентрация. Радиестезистът е в пряк контакт с ПСПК по време на сеанса. Този контакт може да се изрази с полагането на свободната ръка върху ПСПК – например върху фиш от тотализатор, върху снимка на човек, предмет и т.н.

5. Психическа и физическа нагласа

Провеждането на успешен сеанс зависи и от психическата и физическата нагласа, която е синтезирана в следните правила:

- съзнанието ти трябва да бъде освободено от всички странични мисли, тревоги и емоции, да бъде концентрирано единствено върху зададения въпрос;

- всеки сеанс трябва да се провежда на фона на вяра в себе си, в своите възможности за постигане на резултат;

- трябва да отстраниш предубеждението относно зададения въпрос;

- при задаване на въпроса е необходимо да се стремиш към предизвикване на зрителни представи свързани с него

- трябва да си отпочинал, спокоен, физически и психически здрав;

- не трябва да си под въздействието на алкохол или други упойващи средства;

- трябва да си психически уравновесен.

Това се овладява постепенно. Добри резултати може да се постигнат ако се упражнява Йога /*според мен и библията върши работа*/

6. Накратко

- разполагай се удобно, винаги в една и съща поза без да кръстосваш краката и ръцете, далече от включени електроуреди;

- хващай махалото винаги по един и същи начин;

- предварително трябва да си матрициращ интуицията за движението на махалото, да си формулирал въпроса правилно и да си избрал ПСПК (ако ПСПК са необходими);

- трябва да си влязъл в подходящ контакт с ПСПК;

- изчакай махалото да се успокои и задай въпроса;

- концентрирай се върху въпроса.

7. Тълкуване движенето на махалото

Съществуват три основни типа движение на махалото: Те не са еднозначни и могат да преливат едно в друго.

Счита се, че радиуса на завъртане или отклонение на заклащане степенуват, градират отговора. Ако например запиташ “Изпитва ли симпатия колежката Х към мен?” и махалото отговори “Да”, силата на симпатията ще бъде отразена със силата на завъртането. Неутралния отговор означава безразличие.

Обикновено махалото извършва едно от посочените движения, но понякога може да описва и по-сложни траектории, например осмица. Това движение отнесено към горния пример, говори за променливо отношение.

Освен за степенуването на отговора, различната скорост на движенията говорят за по-голяма или по-малка категоричност. Тълкуването им се постига с личен опит.

8. Христоматийни примери

Най-популярната сфера на използване на радиестезията е търсенето на вода, но може да се използва и в други сфери.

Някой си Жан-Луи Крозие търсел с успех изчезнали хора. От 500 случа на изчезнали той е намерил точното местонахождение на 176. Смятат се успешни случаите когато грешката е не повече от 500 метра.

За ПСПК Крозие използва името, снимката на изчезналия и топографски карти. Първия въпрос който задава е: “Живо ли е лицето Х?” На този въпрос Крозие не е дал нито веднъж погрешен отговор. След това взема топографската карта на Франция и поставяйки махалото над отделни области, пита там ли се намира изчезналото лице. След като е уточнил в коя област е лицето, Крозие взема карта на областта и по същия начин локализира онзи район от нея, в който е изчезналото лице. Определя дали лицето е заровено в земята, дали е под водата, или е на повърхността.

Почти същата техника е използвал през 1959 г. американският радиестезист Върн Камърн от Калифорния. Пред високопоставени представители на военноморският флот, той е определил точното местонахождение на американските и съветските подводници в световния океан. Резултатът от експеримента бил организирано наблюдение на личността му от ЦРУ и забрана за излизане в чужбина.

Втора част

Сфери на приложение на радиестезията

1. Изискване за компетентсност

Няма област в живота, в която радиестезията да не може да се приложи. Единствено ограничение е нашето познание. Извън него радиестезията е неприложима, защото и ние сме там.

Общото във всички случаи е както методологията, така и необходимостта да познаваме материята, с която са свързани въпросите.

Разликата е в характера на въпросите и във вида на ПСПК.

Ето и няколко примера, достатъчни за изграждане на представа как може да стане това. В тези примери нещата са само скицирани.

2. Радиестезията в медицината

Това трябва да се практикува само от специалисти защото не може да се търси болест за която не се знае каква е.

1. Поставяне на диагноза в присъствие на болния

а) движение на тялото край тялото на болния

При тази техника се формира въпрос: "Болен ли е органът на лицето Х, което се намира срещу махалото?" При това трябва да си наясно какво означава това “срещу махалото”. Обикновено се имат в предвид органът, който е перпендикулярно на корпуса на махалото.

Болния трябва да застане с лице на север а ти пред или зад него с махалото в ръката. (фиг. 7) Ръката се движи бавно край тялото, като се спира за няколко секунди пред основните органи.

б) движение на свободната ръка около тялото

Същото само, че свободната ръка се движи около тялото. (фиг. 8)

2. Поставяне на диагноза без присъствието на болния

а) снимка и анатомична карта

Снимките може да се цветни и чернобели. Може да се използва само лицето на болния или цял ръст.

Ако снимката е само на лицето се прилага техниката на фиг. 9.

б) глас и анатомични карти

Изисква се богато и развито въображение. Болния може да се чуе по телефона или касетофон и да се знае името му. Въпросът може да бъде: "Болно ли е в момента сърцето на лицето Х, чийто глас чух?" При това звученето на гласа трябва да е в съзнанието ти.

Снимка или глас са необходими, когато се отнася за личности, които не познаваш.

3. Лечение с радиестезично махало

С махалото може да се избере най-подходящия метод на лечение. Може да се търси и най-подходящото лекарство. Следва определяне на дозата и продължителността на лечението.

3. Радиестезията в междуличностните отношения

Тук се включват любовните, служебните приятелските, роднинските и др.

Първо се анализират разбиранията за понятието любов. Например:

- физическо привличане;

- интелектуално привличане;

- социална съвместимост.

След това си изяснете какво имате предвид под “любовна връзка”. Краткотрайна авантюра или сериозна обвързаност? В първият случай е достатъчно да тестваш физическото привличане. Формулирай въпроса така: "Съществува ли физическо привличане между мен и лицето Х?" При това стремежът е във въображението да бъде извикан образът на това лице. За ПСПК използвай листче, на което е написано името му, а махалото постави над него. Може да се зададе и по-конкретен въпрос: "Ще се осъществи ли любовна авантюра между мен и лицето Х?" /*ми ако не си поискам пак ли ще се осъществи?*/

Трета част

Радиестезията в хазарта

1. Проверка на възможностите

За целта вземи някаква монета подръж я малко в ръка, концентрирай се и формулирай въпроса: "Стотинката ще падне отгоре когато хвърля монетата?" Остава да хвърлиш монетата и да провериш. Трябва да се извърши серия от поне 100 опита.

Добра тренировка може да се прави и със зарче. Въпросът може да бъде формулиран така: "Ще паднат ли отгоре две точки щом хвърля зарчето?" Тук вероятността да се познае е по-малка.

2. Прогнозиране на резултатите от числови хазартни игри (ТОТО-2 и 5 от 35)

1. Формулиране на въпроса

Маса важно е задаването на въпроса. Грешен въпрос е следния: "ще бъде ли печелившо числото 5?" Трябва да се уточни в кой тираж се има предвид, за коя игра става въпрос. Например: "Ще бъде ли печелившо числото 5 при първо теглене в 39-ти тираж на ТОТО-2, България, тази година?" Не е необходимо да рецитираш този въпрос за всяко число. Просто напиши текста му и няколко пъти го прочети внимателно, като се стараеш да вникнеш в значението на думите. От тук нататък се старай при всяко число да усетиш въпроса без да произнасяш словесно формулата.

2. ПСПК

а) картончета с числа

Направи картончета с числа от 1 до 49. Картончето трябва да е с размер поне 3 на 3см. Добре е да числата да се напишат с туш и технически шрифт. Самите картончета трябва да са абсолютно еднакви.

б) фиш, макет на фиш

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35          

Може да се направи увеличен макет на фиш. Полагаш свободната си ръка на фиша и действаш.

По-големите майстори може да не използват ПСПК. Достатъчно е само ярка представа за онова, което се върши.

5. Време и място за провеждане на сеанса.

В радиестезията понятието време и пространство губят своето значение. Затова е безразлично кой тираж ще се прогнозира. Има значение кое време от денонощието ще се избере за сеанса и ден който е критичен за теб, както и дни с магнитни бури. Влияние оказва и положението на тялото спрямо биопатогенните зони.

През 30-те години швабата Ернест Хартман открил, че земята е разделена на ленти на лъчение с неизяснен характер, образуващо обособена мрежа ориентирана по основните посоки на света. Лентите имат широчина 20 см, а разстоянието между тях е 2.5 метра в посока изток запад и 2 метра в посока север юг. Това е така наречената “Мрежа на Хартман.” Лентите на излъчване и особено пресечените им точки. Лентите на излъчване и особено пресечените им точки имат негативно влияние върху човешкия организъм и са получили названието биопатогенни зони. Ако човек спи или работи точно над нея започва да изпитва системно неразположение. /*направо да повярваш*/ Затова преди да започнеш сеанс попитай: "Върху биопатогенна зона ли съм?"

6. Основни техники за прогнозиране

Последователно прогнозиране.

При тази техника се извършва прогноза последователно за всяко от числата в техния естествен ред. За целта можете да използваш всяко от помощните средства за повишаване на концентрацията, но по-удобно е с фиш или макет на фиш. Под свободната ръка трябва да е фиша. Препоръчва се за еднократен прогностичен сеанс.

Двукратно последователно прогнозиране.

При това прогнозиране се редуват числата. Едно от началото и едно от края.

Разбъркано прогнозиране

Когато реда е случаен. В повечето случаи, числата се разделят на групи.

Анонимно прогнозиране.

Прави се с картончета обърнати наопаки цифрите да не се виждат. Тогава въпроса е: "Числото под картончето ще бъде ли печелившо в първо теглене на Х тираж, ТОТО Х България тази година?"

При анонимното търсене са избягнати всички паразитни влияния.

7. Варианти с използване на основните техники на прогнозиране

Еднократно прогнозиране.

При този метод прогнозирането е еднократно за всички числа. Това е най-разпространения метод.

Многократно прогнозиране.

Най-плодоносния вариант. Трябва да се използва от хора с по-големи амбиции и вярващи безусловно в успеха.

Цялостно прогнозиране.

Правят се няколко еднократни теста на всички числа.

Многократно-стъпково прогнозиране

Правят се по няколко опита на число

Комбинирано, многократно-стъпково прогнозиране

Правят се няколко цикъла от многократни и стъпкови прогнози.

8. Други възможности

Групово прогнозиране.

Обединяват се възможностите на няколко радиестезисти. Всеки извършва прогнозирането отделно.

Експресно прогнозиране чрез елиминиране на групи числа.

Използва се когато нямаш достатъчно време. За целта разделяш числата на групи. За всяка група задаваш въпрос: "Има ли в тази група печеливши числа в Х тираж на тото Х в България тази година?" . В този случай времето за сеанса е 4-5 минути.

Експресно прогнозиране с непрекъснато движение на махалото.

Прави се макет на фиш с удължени клетки. (фиг. 13) Движи махалото бавно и непрекъснато по дължината на клетките. Въпроса е следния: "Числото под махалото печелившо ли е в Х тираж на тото Х в България тази година?" Движението на махалото е непрекъснато. Погледът трябва да е фиксиран върху числото.

Контролна проверка на попълнен фиш.

Попълват се числата и се пита: "Ще бъде ли печеливш този фиш в тираж Х на тото Х в България тази година?"

9. Какво да се прави с по-голям брой потвърдени числа?

Първа възможност – пускаш фиш с всички числа стига да не са прекалено много.

Втора възможност – да се отсее тази група още веднъж

10. Игра с единични фишове или комбинации

Има два варианта на участие в цифровите хазартни игри. С единични фишове или с комбинации. Ето една практика: шест дена от седмицата се провеждат по два сеанса – един за първо и един за второ теглене. Попълват се дванайсет единични фиша. Някой радиестезисти пускат 13-ти фиш с най-често повтарящите се числа.

11. Закономерности в прогнозираните резултати

При редовно използване на махалото, почти винаги ще бъдат потвърждаване 6 числа за 6/49 и 5 за 5/35. Ако решиш да пускаш комбинация, махалото ще избере толкова числа, колкото е комбинацията.

Много често при теглене, числата ако не са се сбъднали са или съседни или съставни на изтеглените. Например прогнозите са за: 3, 10, 15, 23, 41, 48, а изтеглените са 3, 10, 15, 24, 42, 49. Или пък е изтеглено числото 23 а прогнозите са за 2 и 3 и т.н.

Възможно е да се правят прогнози за 13 тираж а да се улучат числата на 31 тираж.

8. Радиестезията в спортния хазарт

Тука радиестезията е по-ефективна. Това в така, защото се борави с повече информация.

1. Прогнозиране на резултатите от ТОТО 1 и ТОТО 10 от 10

Използват се същите техники както при цифровото тото.

Картончета с имената на отборите

Гости Домакини
Дунав Русе Левски София

9. Радиестезията в лотарията

Първо трябва да си изясниш билет с каква печалба търсиш. Да предположим, че това е максималната парична печалба. Оттук нататък трябва да се избере ПСПК и да се формулира въпроса. Трябва да се вземе и карта на държавата да се намери къде се намира билета. Добре е да се вземе един лотариен билет от текущата лотария. Въпроса може да е следния: "В хасковска област ли се намира билета с максималната печалба при тегленето на 3 тираж от 11.03.1993 г.?". По същия начин се проверяват всички области. От тук нататък нещата стават по-сложни. Броя на билетите не е малко, освен това има вероятност билета вече да е продаден.

Има и лотарии където печелившия билет е определен предварително. При тези лотарии може да се приложи същото търсене с известни корекции.

Hosted by uCoz